Hyppää sisältöön
Soita

Tietosuojaseloste

Tietosuojasi on meille tärkeää. Tämä Tietosuojaseloste koskee Rotator Oy:n (myöhemmin ”me”) verkkoportaalissaan rotator.fi, rotatorshop.fi ja rotarent.fi käyttäjistään keräämien tietojen käyttöä, jakamista ja säilyttämistä sekä asiakasrekisteriämme. Näiden verkkosivujen sisältämät kolmansien tahojen sisällöt voivat olla kolmansien tahojen verkkosivujen omien käyttöehtojen ja tietosuojaselosteiden alaisia.

1. REKISTERINPITÄJÄ

Rotator Oy

Tuottotie 4, 33960 Pirkkala

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: Marko Heikkilä 03 2874 204, tietosuoja@rotator.fi

2. REKISTERIN NIMI

Rotator Oy:n asiakasrekisteri sekä tekniset tunnistetiedot verkkosivuston käyttäjistä (myöhemmin yhdessä ”Rekisteri”)

3. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Henkilötietojen käyttötarkoitukset on jaoteltu niiden käsittelyperusteen mukaan. Käytämme asiakasrekisterissä olevista henkilöistä (kukin jäljempänä ”Rekisteröity”), keräämiämme tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 1. Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimus

(i) Palveluita koskevaan asiakaspalveluun ja asiakasviestintään, kuten lähettääksemme viestejä, muistutuksia, teknisiä tiedotteita, päivityksiä ja meiltä pyydettyä informaatiota;

(ii) palveluiden toimittamiseen ja tilaamiseen liittyen.

 1. Rekisteröidyn suostumus

(iii) Suoramarkkinointiin Rekisteröidyn antamien suostumusten ja kieltojen mukaisesti;

(iv) lähettääksemme Rekisteröidyille markkinointi-, mainos- ja myynninedistämisviestejä sekä muuta informaatiota, jonka katsomme kiinnostavan heitä, mukaan lukien meitä, palvelujamme tai yhteiskampanjoiden ja -palveluiden yleistä myynninedistämistä koskevaa informaatiota

(v) palvelumme ja viestintämme personointiin, suositteluihin sekä markkinoinnin kohdentamiseen.

 1. Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

(vi) palveluiden tuottamiseen, ylläpitoon, suojaamiseen ja kehittämiseen;

(vii) riskiarvioiden suorittamiseen ja meihin kohdistuvien väärinkäytösten ennalta ehkäisemiseen ja tutkimiseen;

(vii) liiketoiminnan suunnitteluun ja tuotekehitykseen; (ix) markkina- ja muiden tutkimusten, analyysien ja raporttien tekemiseen ja kohdentamiseen;

(x) yhteydenpidon tarkoituksenmukaisuuden ja toimivuuden varmistamiseen.

(xi) muihin rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen edellyttämiin tehtäviin sekä ratkaistaksemme mitkä tahansa meidän ja kenen tahansa asiakkaan välillä mahdollisesti syntyvät erimielisyydet sekä toimeenpannaksemme kolmansien osapuolten kanssa solmimamme sopimukset.

Edellä mainituissa käsittelytarkoituksissa rekisterinpitäjän oikeutettuna etuna ovat rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä oleva asiakassuhde, rekisterinpitäjän liiketoiminnan mahdollistaminen sekä rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien suojaaminen ja toteuttaminen.

 1. Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

(xiii) tuoteinformaatioiden toimittamiseen työturvallisuuteen ja laitteiden käyttöä koskeviin ominaisuuksiin liittyen.

Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää häneen kohdistettu suoramarkkinointi.

Mikäli Rekisteröity luovuttaa meille asiakasviestinnän yhteydessä sähköiset yhteystietonsa, kuten sähköpostiosoitteensa, katsomme, että hän on antanut yksiselitteisen suostumuksensa kohdistaa häneen yllä kuvattua viestintää myös sähköisiä kanavia hyödyntäen. Rekisteröity voi antaa ja peruuttaa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaisen sähköistä suoramarkkinointia koskevan suostumuksen ilmoittamalla asiasta tässä rekisteriselosteessa ilmoitetulle yhteyshenkilöllemme. Yksittäisten, ennakolta yksilöityjen ja lyhytaikaisten kampanjoiden tarkoituksiin tapahtuvan henkilötietojen käsittelyn tarkoituksista voidaan informoida lisäksi kampanjakohtaisilla rekisteriselosteilla. Kampanjoiden puitteissa kerätyt tiedot hävitetään välittömästi niiden kampanjaan liittyvän käyttötarkoituksen lakattua.

4. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä rekisterin käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja. Kerättävät tiedot riippuvat osittain siitä, mitä tietoja rekisteröity itsestään antaa.

Rekisteri sisältää seuraavia henkilötietoja:

 1. Rekisterinpitäjän asiakkaat, joihin rekisterinpitäjällä on olemassa oleva asiakassuhde; [nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero]
 2. Rekisterinpitäjän potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa rekisterinpitäjän palveluita kohtaan: [nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero]
 3. Verkkosivulla vierailevat käyttäjät: Googlen analyysipalvelun keräämät yleiset tekniset kävijätiedotkaikista verkkosivustolla vierailevista käyttäjistä: päätelaitteen IP-osoite, käytetty päätelaite/selain, tarkastellut sivut, käyntiajankohta

Käytämme edellä kohdassa 3. mainittuja teknisiä tunnistetietoja reaaliaikaisesti käsitelläksemme vierailupyyntösi ja tuottaaksemme päätelaitteesi selaimelle sisältöä. Säilytämme edellä mainittuja tietoja erilaisiin käyttötarkoituksiin, kuten tietoturvaan, virheiden korjauksiin, vierailutietojen ja kävijäliikenteen analysointiin liittyviin tarkoituksiin. Teknisiä tunnistetietoja ei yhdistetä käyttäjän yksilöiviin tietoihin ja henkilöllisyyteen. Sisältöä voidaan kuitenkin räätälöidä anonyymisti teknisten tunnistetietojen perusteella. Säilytämme tietoja vain mainittujen käyttötarkoitusten edellyttämän ajan.

5. EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Meidän verkkopalvelussamme ja vastaavilla sähköisillä alustoilla voidaan käyttää evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita. Toiminnallisten evästeiden avulla verkkosivumme muistavat valintasi (kuten valitsemasi kieli). Evästeillä kerättyjen tietojen avulla parannetaan sivuston toimivuutta ja sivuston sisältöä. Käyttäjä voi halutessaan selainohjelmansa asetuksista valita eväste-toiminnon poiskytkemisen. Emme kuitenkaan voi taata, että alustamme toimivat moitteetta evästeiden pois kytkemisen jälkeen, sillä evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Säännönmukaisina tietolähteinä ovat Rekisteröidyn itsensä ilmoittamat tiedot sekä asiakaspalvelun, tarjousten, yhteydenottopyyntöjen, takuurekisteröintien, reklamaatioiden, jälleenmyynnin sekä tuotteiden ja palvelujen käytön yhteydessä muodostuneet tiedot. Lisäksi voimme Rekisteröidyn suostumuksella sekä lakiin perustuen hankkia tai ottaa vastaan Rekisteröityyn liittyviä tieto-ja kolmansilta tahoilta, kuten viranomaisilta, esimerkiksi viestinnän laadun parantamiseksi ja tietojen ajantasaisuuden varmistamiseksi. Lisäksi tietolähteenä ovat Rekisterinpitäjän verkkopalvelussa kerätyt tekniset tiedot.

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET

Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien teknisessä, kaupallisessa tai operatiivisessa toteuttamisessa rekisterinpitäjän lukuun toimivia sopimuskumppaneita eli henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään yhteistyön puitteissa henkilötietoja toimeksiantosopimuksen ja sen tietosuojaehtojen mukaisesti käsiteltäväksi. Voimme luovuttaa Rekisteristä tietoja samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden rekistereihin.

Emme luovuta henkilötietoja EU- tai ETA -alueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista. Tällöin rekisterinpitäjänä huolehdimme riittävästä tietosuojan tasosta lainsäädännön edellyttämällä tavalla.

8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja rekisterinpitäjä on huolehtinut asianmukaisista teknisistä ja organisatorisista toimenopiteistä rekisterin sekä henkilötietojen luottamuksellisuuden, eheyden ja käytettävyyden suojelemiseksi. Sähköisessä muodossa olevat henkilötiedot on suojattu asianmukaisella palomuurilla ja teknisellä suojauksella. Tietojen käyttöoikeudet ja valtuudet tietojärjestelmiin on rajattu, ja ne on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja henkilötietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Rekisterinpitäjän työntekijät on ohjeistettu ja koulutettu tietoturvan ja henkilötietojen käsittelyn luottamuksellisuuden varmistamiseksi, minkä lisäksi työntekijät ja muut henkilöt ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Toimimme yhteistyössä viranomaisten ja yhteistyökumppaneidemme kanssa taataksemme Rekisteröidyille sovellettavien lakien mukaisen tietosuojan.

9. HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

Henkilötietoja säilytetään seuraavien säilytysaikojen mukaisesti:

 1. Rekisterinpitäjän asiakkaat, joihin rekisterinpitäjällä on voimassaoleva asiakassuhde: Rekisteröityä koskevat tiedot poistetaan rekisteristä viisi (5) vuotta sen jälkeen, kun kyseisen rekisteröidyn asiakassuhde rekisterinpitäjään on päättynyt, ja asiakassuhteeseen liittyvät velvollisuudet ja toimenpiteet on suoritettu loppuun.
 2. Rekisterinpitäjän potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa rekisterinpitäjän palveluita kohtaan: viisi (5) vuotta
 3. Suoramarkkinointi: viisi (5) vuotta. Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus koska tahansa. Rekisterinpitäjällä on kuitenkin oikeus säilyttää henkilön sähköpostiosoite ns. markkinoinnin kieltolistalla, jotta henkilölle ei enää kohdisteta markkinointitoimenpiteitä.
 4. Verkkosivun käyttäjät: WordPress tallentaa evästeitä istunnon ajaksi. Ne poistuvat, kun selaimen sulkee. Yhteydenottolomakkeen kautta saadut henkilötiedot poistetaan välittömästi asian käsittelyn päätyttyä sekä sähköpostista että WordPressin tietokannasta.

10. REKISTERÖITYJEN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on seuraavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet:

(a) oikeus saada rekisterinpitäjältä vahvistus siitä, että häntä koskevia henkilötietoja käsitellään tai että niitä ei käsitellä, ja jos näitä henkilötietoja käsitellään, oikeus saada pääsy henkilötietoihin sekä seuraavat tiedot: (i) käsittelyn tarkoitukset; (ii) kyseessä olevat henkilötietoryhmät; (iii) vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät, joille henkilötietoja on luovutettu tai on tarkoitus luovuttaa; (iv) mahdollisuuksien mukaan henkilötietojen suunniteltu säilytysaika tai jos se ei ole mahdollista, tämän ajan määrittämiskriteerit; (v) rekisteröidyn oikeus pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista taikka henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa tällaista käsittelyä; (vi) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle; (vii) jos henkilötietoja ei kerätä rekisteröidyltä, kaikki tietojen alkuperästä käytettävissä olevat tiedot (GDPR 15 art.). Nämä kuvatut perustiedot (i)–(vii) annetaan rekisteröidylle henkilölle tällä lomakkeella;

(b) oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen (GDPR 7 art.);

(c) oikeus vaatia, että rekisterinpitäjä oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä, muun muassa toimittamalla lisäselvitys ottaen huomioon tarkoitukset, joihin tietoja käsiteltiin (GDPR 16 art.);

(d) oikeus saada rekisterinpitäjä poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, edellyttäen, että (i) henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin; (ii) rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; (iii) rekisteröity vastustaa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella eikä käsittelyyn ole olemassa perusteltua syytä tai rekisteröity vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksia varten; (iv) henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti; tai (v) henkilötiedot on poistettava unionin oikeuteen tai kansallisen lainsäädäntöön perustuvan rekisterinpitäjään sovellettavan lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi (GDPR 17 art.);

(e) oikeus siihen, että rekisterinpitäjä rajoittaa käsittelyä, jos (i) rekisteröity kiistää henkilötietojen paikkansapitävyyden, jolloin käsittelyä rajoitetaan ajaksi, jonka kuluessa rekisterinpitäjä voi varmistaa niiden paikkansapitävyyden; (ii) käsittely on lainvastaista ja rekisteröity vastustaa henkilötietojen poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; (iii) rekisterinpitäjä ei enää tarvitse kyseisiä henkilötietoja käsittelyn tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi; tai (iv) rekisteröity on vastustanut henkilötietojen käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella odotettaessa sen todentamista, syrjäyttävätkö rekisterinpitäjän oikeutetut perusteet rekisteröidyn perusteet (GDPR 18 art.);

(f) oikeus saada itseään koskevat henkilötiedot, jotka rekisteröity on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle sen rekisterinpitäjän estämättä, jolle henkilötiedot on toimitettu, jos käsittely perustuu asetuksen tarkoittamaan suostumukseen ja käsittely suoritetaan automaattisesti (GDPR 20 art.);

(g) oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR 77 art.).

Henkilötietoihin ja niiden käsittelyyn liittyvät pyynnöt on toimitettava kirjallisena tässä selosteessa ilmoitetulle rekisterinpitäjän yhteyshenkilölle.

Rekisterinpitäjä pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.

11. VOIMASSAOLO

Tämä seloste on päivitetty viimeksi 30.9.2019 ja se on voimassa toistaiseksi. Varaamme oikeuden muuttaa tässä kuvattuja tietosuojakäytäntöjä ja päivittää näitä ehtoja.